Gépjármű átírás

Gépjármű átírás

Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást csak akkor lehet átíratni, ha az erről szóló szerződés az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza. Ha az adásvételi szerződés nem felel meg a jogszabály követelményeinek, akkor az eljáró hatóság elutasítja a nyilvántartásba történő bejegyzést, egyben felszólítja az ügyfelet a megfelelő tartalmú szerződés benyújtására.

A tulajdonos változást az eladónak és a vevőnek is be kell jelentenie az okmányirodában (Járási hivatalban). Az eladónak a szerződés keltezésétől számított 8 napon belül kell a bejelentést megtennie az eredeti szerződés vagy annak másolata postai vagy elektronikus megküldésével, vagy a hivatalban történő benyújtásával. A vevő 15 napon belül köteles megtenni a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján, szerződés eredeti példányának benyújtásával és az átíráshoz szükséges egyéb okiratok csatolásával. Ha a vevő nem teljesíti a bejelentési kötelezettségét, de az eladó benyújtja a szerződést az előírtaknak megfelelően, akkor a hatóság a járművet kivonja a forgalomból.

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei a következők:

  • – a tulajdon átruházás ingyenes (ajándékozás) vagy visszterhes (pl. vételár) jellegének feltüntetése;
  • – a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
  • – a felek személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága, a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
  • – a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
  • – a járműnek a vevő által történő átvétel (birtokába kerülés) időpontja, valamint ekkor a kilométer-számláló műszer által jelzett érték (km-óra állása);
  • – a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja (szerződés keltezése);

Ezek közül semmi nem maradhat ki! A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy „Felek teljesítik bejelentési kötelezettségüket a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül.”, valamint „A Felek ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.” A szerződést a feleken kívül két tanúnak is alá kell írnia (név és lakcím). Ha nem megfelelő szerződést készítenek, akkor nem lehet átíratni a járművet, ez mind az adózás és biztosítás, mind a parkolási bírság, vagy pl. gyorshajtás miatt utóbb kiszabott bírságok tekintetében komoly kellemetlenséget okozhat! Ezen okok miatt az eladónak érdeke, hogy 8 napon belül tejesítse a szerződés bejelentési kötelezettségét.

Mivel a jogszabály bármikor megváltozhat, ezért tájékozódni lehet pl. a járási hivatalokban, a http://www.nyilvantarto.hu/hu/gepjarmu_atiras weblapon, vagy a 00-36-1-299-7206 telefonszámon.

Balesetmentes utat: dr. Herpy Miklós

Kérjük tartsa szem előtt, hogy a cikk megjelenése óta a jogi szabályozás azóta esetleg változhatott!

error: Elnézést, de a tartalom védett!